• Vragen over het warmtenet

  • Wat is een warmtenet?

   Een warmtenet is een plaatselijk geïsoleerd leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, voor gebouwverwarming. Dit hete water is fossielvrij verwarmd en vervangt de cv-ketel op aardgas. Onze warmte komt van meerdere lokale bronnen. Denk hierbij aan restwarmte van de industrie, zoals uit een datacenter, zonne-energie en duurzame biogrondstoffen. Mogelijke warmtebronnen zijn verder nog warmte uit (afval)water en aardwarmte. Een slim groen warmtenet is een open warmtenet waar duurzamere bronnen kunnen worden aangehaakt en minder duurzamere bronnen kunnen worden afgeschaald.
  • Waar komt jullie warmte vandaan?

   Een open netwerk heeft een "bronnenstrategie", waarbij het warmtenet in de loop van de jaren gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen. Vaak is het een kip-ei verhaal. Voor de ontwikkeling van een warmtebron zoals aardwarmte heb je een grote afname (lees: groot warmenet) nodig. Als je een warmtenet realiseert, moet je dan eerst gebruik maken van een andere bron, die ook schaalbaar is. Als het warmtenet groeit, moet de warmtehoeveelheid kunnen groeien. in de tussentijd wordt dan ook gewerkt aan de ontwikkeling van bronnen zoals aardwarmte en restwarmte uit de industrie.
  • Hoe zeker is de levering van warmte?

   Warmte is een basisbehoefte en de afnemer wordt beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan het warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. In het geval van calamiteiten heeft de wet ook verplichtingen voor het warmtebedrijf. Denk hierbij aan wettelijk verplichte back-up-installaties. Als er een storing is, geldt de verplichting om die op zeer korte termijn op te lossen.
  • Ben ik verplicht om warmte af te nemen als klant?

   Nee, u bent niet verplicht om groene warmte af te nemen. De warmteafleverset heeft altijd enig verbruik voor de warmhoudfunctie, maar wat u niet verbruikt (ruimteverwarming en warm tapwater), betaalt u ook niet. De vaste kosten voor aansluiting, onderhoud en vastrecht betaalt u wel.
  • Heb ik vrije keuze in het aansluiten op jullie warmtenet?

   Ja, er geldt geen aansluitverplichting. Bent u huurder, dan kiest de verhuurder op welke manier de warmte wordt geregeld. Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf of stemt u binnen de VvE.

   Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame vormen van verwarming. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor warmte, kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een warmtenetaansluiting opgeleverd.
  • Kan ik overstappen naar een andere warmteleverancier?

   Overstappen naar een andere leverancier op hetzelfde warmtenet is niet mogelijk. Anders dan bij aardgas of elektriciteit brengt het lokale karakter van een warmtenet met zich mee dat er zich één leverancier op een warmtenet bevindt. In tegenstelling tot het aardgas- en elektriciteitsnetwerk is de schaalgrootte van een warmtenet beperkt door het lokale karakter. Meerdere leveranciers op één lokaal netwerk zou leiden tot inefficiëntie en daarmee hogere kosten voor de consument.

   Het niet kunnen overstappen betekent echter niet dat warmteleverancier vrij spel heeft om bijvoorbeeld prijzen te bepalen. De consument is daarvoor beschermd door de Nederlandse Warmtewet. De maximale warmtetarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM kan ook ingrijpen in de tarieven als een warmtebedrijf een te hoog rendement behaalt.
  • Ik kan niet wisselen van warmteleverancier. Hoe weet ik dat er geen misbruik gemaakt wordt van de situatie?

   Voor een deel van de kosten van aardgas en elektriciteit is het de laatste jaren mogelijk om van leverancier te wisselen. Dat is een vrije markt. Voor transport en netwerk geldt ook dat u niet kunt kiezen. Dat deel is ook gereguleerd. De gedachte is dat doordat consumenten kunnen wisselen, de marktpartijen altijd het meest gunstige aanbod aan de consument zullen willen doen en dat daardoor de prijzen laag blijven.

   Er zit wel een schaduwkant aan deze redenering. De afgelopen maanden zagen we dat een aantal prijsvechters failliet zijn gegaan. Consumenten werden geconfronteerd met een stijging van de kosten van honderden euro’s per maand. De lage prijzen bleken te laag om continuïteit te garanderen.

   Om ervoor te zorgen dat warmteleveranciers geen misbruik maken van hun positie, controleert de ACM de markt. De ACM stelt maximumprijzen vast en ze controleren of warmteleverancier niet teveel winst maken. Op deze manier is de consument er ook zeker van dat ze een prijs betalen die niet te hoog is.
 • Vragen over warmtebronnen

  • Welke warmtebronnen worden er gebruikt?

   Warmtenetten hebben een zogenaamde bronnenstrategie. Dat betekent dat het warmtenet gebruik maakt van verschillende duurzame warmtebronnen. In de zomer is een "kleine bron" voldoende en in een strenge winter moet er met een schaalbare bron extra worden verwarmd. In de loop van de tijd, als het warmtenet zich ontwikkeld worden nieuwe en duurzamere bronnen aangekoppeld terwijl minder duurzame bronnen afgeschaald worden. Welke bronnen worden ingezet, is overal anders, want deze is afhankelijk van de lokale mogelijkheden.
  • Gebruiken jullie restwarmte?

   Restwarmte van de industrie is een interessante mogelijkheid die zoveel mogelijk wordt ingezet. In de nieuwe duurzame wereld is het zaak om alles energie zo goed mogelijk te gebruiken en niet meer zo maar "weg te gooien".
  • Is warmte wel echt lokaal?

   Een warmtenet is echt een lokaal product waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale warmtebronnen. In verband met warmteverlies is het niet interessant voor warmtenetten om warmte over grote afstanden te transporteren.
  • Hoe zit het met waterstof?

   Waterstofproductie is voor een warmtenet interessant, (mits duurzaam geproduceerd), omdat bij de productie van waterstof restwarmte vrij komt. Die restwarmte kan wel worden gebruikt als bron voor warmte van een warmtenet.
  • Gebruiken jullie biomassa?

   Een warmtenet heeft in de opstartfase een schaalbare bron met de wettelijk verplichte leveringszekerheid nodig. Voor zo'n schaalbare bron voor een warmtenet is in de opstartfase vaak de enige keuze tussen duurzame regionale biogrondstof of een installatie op het fossiele aardgas. In deze gevallen is door ons gekozen voor duurzame biogrondstoffen. Een moderne installatie is tegenwoordig "hybride", de installatie omvat onder andere ook zonnepanelen en een warmtepomp.

   In Nederland is biomassa een gevoelig onderwerp na veel negatieve publiciteit. Maar andere duurzame bronnen zoals bijvoorbeeld aquathermie en aardwarmte vergen investeringen van vele miljoenen. Dat zou voor afnemers bij een klein warmtenet gelijk leiden tot onbetaalbare warmte. Daarom gebruiken we biogrondstoffen om het warmtenet te kunnen ontwikkelen. Als het warmtenet voldoende omvangrijk is geworden, kunnen die andere duurzame bronnen wel worden gebruikt, zonder dat klanten meer hoeven te betalen.
  • Hoe duurzaam zijn biogrondstoffen?

   Wij betrekken biogrondstoffen zoveel mogelijk lokaal en regionaal. De biogrondstoffen die wij benutten dienen geen ander doel meer en zijn bovendien gecertificeerd om de duurzaamheid te borgen. Denk aan houtig snoeiafval, nat en uit elkaar gevallen hout, ziek hout, boomkluiten met wortels, hout dat verwrongen is door stormschade en schadelijke exoten. Materiaal dat zelfs ongeschikt is voor compost. Daar is in Nederland meer dan genoeg van. Veel materiaal is afkomstig van snoeiwerk langs wegen, spoorlijnen en openbaar groen. Biogrondstof kúnnen ook uit bos afkomstig zijn. Daarvoor gelden strenge voorwaarden: er moet een beheerplan zijn, o.a. betreffende aanplant en er moet voldoende materiaal moet achterblijven t.b.v. de biodiversiteit.
   Er is voldoende biogrondstof beschikbaar in Nederland, waardoor ook een deel daarvan nog wordt geëxporteerd.
  • Zijn zonne- en windenergie ook een mogelijkheid?

   Ook met de energie uit windmolens of zonnepanelen kan warmte gemaakt worden. Juist omdat het elektriciteitsnetwerk vol zit en bijvoorbeeld in de zomer overdag niet alle opgewekte energie op kan vangen, kan je deze goed worden omgezet in warmte. Deze warmte slaan we op in de warmtebuffer van ons warmtenet, dan kunnen mensen in de avond weer lekker warm douchen. Nadeel van alleen zonne-energie gebruiken is dat juist warmte nodig is als de zon niet schijnt. Hetzelfde geldt voor windenergie: als het niet waait heb je geen warmteopwekking. Een warmtenet alleen op deze bronnen zou maar weinig warmte kunnen leveren op koude, windstille winterdagen. En dat mag wettelijk niet, wij moeten volgens de Warmtewet altijd voldoende warmte leveren.
  • Wat is aquathermie en gebruiken jullie deze bron?

   Aquathermie is warmte uit water. Dat kan oppervlaktewater zijn of een waterzuiveringsinstallatie waar rioolwater gezuiverd wordt. De officiële term daarvoor is riothermie. Als er lokaal mogelijkheden bestaan op dit gebied, is het wenselijk om deze als mogelijke warmtebron te ontwikkelen.
  • Wat is aardwarmte en gebruiken jullie deze bron?

   Aardwarmte is momenteel volop in ontwikkeling op diverse plekken. Aardwarmte is een goede mogelijkheid als er een warmtenet met voldoende omvang in de omgeving ligt om de warmte te kunnen benutten.
  • Ik heb zonnepanelen, kan ik aanhaken bij jullie collectieve zonnepanelen-project?

   Deze zogenaamde power-to-heat oplossing is mogelijk bij voldoende schaalgrootte qua zonnepanelen, zoals woningcorporaties, bedrijven en bewonerscollectieven.
 • Vragen bij nieuwe aansluitingen

  • Wat betekent een nieuwe warmtenetaansluiting voor mijn woning?

   Een warmtenetaansluiting vervangt uw huidige cv-ketel op aardgas. Daarvoor in de plaats komt er een kleiner kastje te hangen, een warmteafleverset. Vervolgens wordt een leiding vanuit het lokale buurtwarmtenet naar uw woning aangelegd. In veruit de meeste gevallen verandert er verder niets aan de woning, de bestaande binneninstallatie, bijvoorbeeld de radiatoren of vloerverwarming, blijft wat deze is. Extra isoleren is ook niet nodig, al adviseren wij in het kader van duurzaamheid ook om dit te overwegen.

   Hoe deze aansluiting er in uw woning precies uit komt te zien is volledig afhankelijk van het soort woning. Veel aansluitingen in nieuwere huizen krijgen een warmteafleverset in de meterkast, maar als die te klein is, kan het ook op de plaats van de cv-ketel of elders in het huis zoals bijvoorbeeld een berging, een kelder, een garage of onder de trap.
  • Welke aanpassingen moet ik doen aan mijn huis?

   Met een warmtenetaansluiting blijft uw huidige binneninstallatie van uw verwarming en uw warme tapwater precies zoals het was. Er komt wel een nieuwe leiding van het buurtwarmtenet naar uw woning, deze moet naar de locatie waar de warmteafleverset geplaatst wordt. De monteurs kijken met u naar een geschikte locatie voor de warmteafleverset en de leiding. Als dat mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een leiding die ondergronds door de fundering gaat en pas naar bovengronds komt op de plek waar de warmteafleverset komt. Of de leiding gaat door een bestaande koof of afwerking door de woning, als de warmteafleverset niet in de buurt van de voordeur kan worden geplaatst. Plaatsing is alleen mogelijk met volledige toestemming van de woningeigenaar.

   Als een huis volledig aardgasvrij wordt maakt, moet misschien ook het kooktoestel worden vervangen door een inductiekookplaat of keramische kookplaat. Daarnaast moet de gasmeter en het leidingwerk worden verwijderd.
  • Werkt mijn huidige installatie nog wel met een warmteafleverset?

   In vrijwel alle gevallen blijft deze net zo werken zoals het deed. De warmteafleverset heeft namelijk exact dezelfde werking als een huidige cv-ketel: het levert warmte van 70°C aan de verwarmingsinstallatie en aan de leidingen voor het warme tapwater. U hoeft dus niets te veranderen aan uw bestaande radiatoren of vloerverwarming, of aan uw bestaande kranen of douches. Het werkt ook met vrijwel alle slimme thermostaten.

   In sommige huizen staan er grotere, zwaardere cv-ketels of zijn er twee cv-ketels in gebruik. Ook voor warmteafleversets zijn er verschillende types beschikbaar, waaronder types met meer vermogen. Voordat een warmtenet wordt aangesloten, komt een monteur ter plekke de situatie bekijken: een schouwing. Dat is een belangrijk bezoek, omdat het misverstanden en teleurstellingen voorkomt.
  • Zijn er leidingen zichtbaar?

   Wat er van de leidingen zichtbaar wordt, hangt af van uw huidige installatie en wat u met de monteur heeft afgestemd tijdens de schouwing. Er is vrijwel altijd een nette, passende oplossing te vinden en belangrijk is om te weten dat alleen iets wordt geïnstalleerd na uw uitdrukkelijke toestemming.
  • Moet de tuin worden open gegraven?

   In de meeste gevallen is het mogelijk de leiding onder het pad naar de voordeur te leggen. Daarvoor moeten de stenen eruit, maar kan goed worden hersteld. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld door een bloemenperk of een grasveld, dat ook goed te herstellen is. Er worden geen leidingen onder een boom worden gelegd en bomen worden niet voor de aanleg weggehaald. Het is soms ook mogelijk de leiding ondergronds te persen. Dan hoeft er vrijwel niet gegraven te worden.
  • Ontstaat er schade aan de tuin door de hitte van de leidingen?

   Nee, de leidingen van een warmtenet zijn daarvoor te goed geïsoleerd. Ter vergelijking, ondergrondse stroomkabels voor laagstroom geven meer warmte af dan de warmtenetleidingen.
  • Wat zijn de kosten van een nieuwe warmtenetaansluiting?

   Elke wijk of buurt die wij aansluiten krijgt een aanbod op maat. Dat is op basis van de aansluitkosten, want elke wijk is weer anders. In de regel zijn huizen die verder van de weg af liggen of allemaal anders zijn aanzienlijk duurder dan allemaal dezelfde rijtjeswoningen zonder oprit. Ook is het afhankelijk van extra subsidiëring vanuit de overheid en de kosten van het materiaal van de leidingen. Zodra in een wijk of buurt plannen zijn voor een warmtenet, krijgen alle mogelijke deelnemers hiervoor een aanbieding met een kostenoverzicht. Pas als de warmtenetaansluiting wordt opgeleverd wordt de factuur toegestuurd. Er hoeft daarvoor niet vooraf te worden betaald.
  • Wanneer betaal ik voor de aansluitkosten?

   Pas na oplevering van de werkende aansluiting op het warmtenet wordt er een factuur gestuurd met het verschuldigde bedrag van de aansluitkosten naar e-mailadres dat op de aansluitovereenkomst staat. De betaling vindt in één keer plaats. Vindt u het lastig om het hele bedrag in één keer te betalen? Dan kunt u overwegen om een lening met een lage rente af te sluiten bij het Warmtefonds, die u dan over een bepaalde termijn kunt aflossen.
  • Kan ik subsidie krijgen op mijn aansluiting?

   Ja. Vanuit de Rijksoverheid zijn er een subsidiemogelijkheden om aan te sluiten op het warmtenet. De subsidiemogelijkheden verschillen per jaar en per plaats en soms ook per wijk. Tijdens de offertefase om aan te sluiten op een warmtenet, kunt u daarover actuele informatie krijgen.
  • Is er een bepaalde minimale looptijd voor nieuwe aansluitingen?

   Er zijn twee verschillende overeenkomsten.
   Allereerst de aansluitovereenkomst, die omvat het realiseren van de aansluiting op het warmtenet. U betaalt daarvoor bij oplevering van de aansluiting. Komt er een nieuwe bewoner in de woning? Dan betaalt hij/zij niets voor de aansluiting, omdat deze er al ligt.
   De tweede overeenkomst is de leveringsovereenkomst. Dat is het feitelijke contract dat u met het warmtebedrijf heeft voor de warmtelevering. Deze is maandelijks opzegbaar en heeft geen minimale contractduur. Om een woning van het warmtenet af te sluiten, zijn er wel kosten waarmee rekening moet worden gehouden. Immers, het leidingennetwerk en de warmteafleverset moeten worden verwijderd. Deze kosten die hiervoor mogen worden berekend, zijn wettelijk gemaximeerd. U kunt deze terugvinden op de website van de ACM.
  • Is de aansluitovereenkomst hetzelfde als de leveringsovereenkomst?

   Nee. De aansluitovereenkomst heeft alleen betrekking op de aansluiting op het warmtenet zelf en de daarvoor benodigde leiding die over uw perceel loopt naar de warmteafleverset in uw woning. De kosten hiervoor zijn eenmalig. Bij een overdracht naar een nieuwe eigenaar blijft de aansluitovereenkomst van kracht: het Warmtebedrijf blijft eigenaar van de leiding en de warmteafleverset.

   De leveringsovereenkomst betreft de warmtelevering aan de woning. Betaling vindt plaats op basis van een maandelijks voorschotbedrag en een jaarafrekening aan het einde van het contractjaar. Het is bovendien maandelijks opzegbaar.
  • Ik kan mij niet vinden de manier waarop aansluiting wordt voorgesteld. Kan ik van het contract af?

   Ja, dat kan. Bovendien is het kosteloos. In de aansluitovereenkomst is expliciet beschreven dat u zowel tijdens als in de 14 dagen na de schouwing uw bezwaar kenbaar kunt maken. Als de voorgestelde oplossing voor één of beide partijen toch niet passend is, wordt aansluitovereenkomst ontbonden.
  • Wat gebeurt er in het geval van tussentijds overlijden of een verhuizing?

   Hiervoor geldt de bestaande wetgeving op het gebied van lopende overeenkomsten in het erfrecht bij het overlijden van de aanvrager. In het geval van een verhuizing waarbij het eigenaarschap van het perceel wijzigt geldt artikel 3.3 van de aansluitovereenkomst.
  • Wat is een buurtwarmtenet?

   Een buurtwarmtenet is een secundair warmtenet speciaal voor aansluitingen op woonhuizen of voor kleine lokale zakelijke afnemers zoals een tandartspraktijk. De hoofdleiding levert haar warmte aan een zogenaamd WOS-huisje (WarmteOverdracht Station) die deze in het buurtwarmtenet in omloop brengt. Deze buurtwarmtenetten kunnen alleen gerealiseerd worden als er genoeg deelnemers in de straat of buurt zijn, in de regel is dit 70% van de aanwezige woningen. Halen we dat percentage? Dan leggen we het buurtwarmtenet in de straat aan en sluiten we geïnteresseerde aangrenzende woningen worden één voor één aan.

   Aansluiten is geen verplichting. Houdt u er wel rekening mee dat t.z.t. het aardgasnet afgesloten wordt en u op één van de duurzame alternatieven moet overstappen.
  • Waarom moet 70% deelnemen?

   De aanleg van buurtwarmtenetten wordt niet vanuit de overheid gedaan, maar vanuit warmtebedrijven. Dat is kostbaar. Het betreft materiaal en arbeid omdat er graaf- en herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden. De warmtebedrijven moeten de kosten van de aanleg financieren, gedurende de hele tijd dat er nog geen warmte geleverd wordt. Bovendien zijn er ook kosten verbonden aan onderhoud, wettelijk verplichte back-up voorzieningen en dergelijke. Als er te weinig mensen meedoen in een bepaald gebied, is de aanleg niet rendabel te krijgen.
   In de regel is 70% in een buurt of straat genoeg om het financiële plaatje rond te krijgen. Niet iedereen hoeft daardoor dus mee te doen, er is ook geen aansluitverplichting.
  • Kan ik ook later aansluiten?

   Als er een buurtwarmtenet is aangelegd, kan ook daarna nog worden aangesloten. Dat is echter niet aan te raden.

   - Er is 70% deelname nodig. Als dat percentage niet wordt behaald bestaat de kans dat er geen warmtenet wordt aangelegd.
   - Later aansluiten is aanzienlijk duurder. De straat is immers alweer dichtgemaakt en moet speciaal voor één aansluiting weer opengegraven worden.
   - De mogelijkheid om later aan te sluiten is afhankelijk van de planning van aannemers. Losse aansluitingen zullen meestal moeten wachten tot er een gaatje in de planning is.
  • Ik zie op de kaart dat het warmtenet langs mijn woning loopt. Kan ik aansluiten?

   Dat is volledig afhankelijk of het de leiding van het hoofdwarmtenet (primair) betreft of de leiding van het buurtwarmtenet (secundair). Consumenten kunnen niet direct aansluiten op de hoofdleiding, daarvoor zijn zowel de temperatuur en de druk te hoog. Voor zakelijke grootverbruikers kan dit wel, maar wel met een aangepaste grotere installatie. Als er een buurtwarmtenet langs uw woning ligt kunt u wel aansluiten, houdt u dan wel rekening met de aanlegkosten die met een aansluiting gemoeid zijn. De termijn waarop u kunt aansluiten is volledig afhankelijk van de planning van onze aannemer. Om de kosten te beperken en tijd beschikbaar te krijgen bij de aannemers, zullen nieuwe aansluitingen per groep en niet individueel worden georganiseerd.
  • Verandert de straat straks in een bouwput?

   Een warmtenet is een nieuwe infrastructuur die nog niet in de grond ligt. Die moet wel eerst aangelegd worden voordat er warmte geleverd kan worden. Bij de aanleg wordt er rekening mee gehouden dat alle woningen en aangrenzende bedrijven bereikbaar blijven. Aanleg wordt afgestemd met de gemeente en bijv. andere netbeheerders.
 • Vragen over de warmtetarieven

  • Hoe worden de warmtetarieven berekend?

   De hoogte van het warmtetarief hangt af van kosten met een opslag voor rendement dat nodig is om betrouwbare warmte te kunnen blijven leveren. Dit heet "kostprijsplus" De hoogte van het maximaal te behalen rendement wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) Het staat warmtebedrijven vrij een lagere prijs te berekenen.
  • Kan ik mijn warmtetarief vastzetten?

   We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de Warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de tarieven meerdere jaren vast te zetten. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één jaar van kracht. Zo ben je er zeker van dat je het hele jaar hetzelfde tarief betaalt. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief tot het eind van het kalenderjaar onveranderd.
  • Kan een warmtebedrijf zomaar de tarieven verhogen?

   Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen onze tarieven voor warmte. Deze blijven één kalenderjaar van kracht. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief het hele jaar ongewijzigd.

   In uitzonderlijke situaties, zoals de energiecrisis van 2022, is het wettelijk toegestaan om de tarieven aan te passen, zolang het niet hoger wordt dan het ACM-maximumtarief.
  • Wat worden de kosten voor warmte per type woning?

   Het verbruik - en daarmee de kosten - worden niet alleen bepaald door het type woning. Dit is altijd een combinatie van het gebruik en het type woning. Bij een nieuwe woning worden deze kosten ingeschat op basis van de eigenschappen van deze woning, zoals het type (rijtjeswoning of vrijstaand). Hoe langer een klant in dezelfde woning verblijft, hoe nauwkeuriger het te verwachten verbruik en daarmee de te verwachten kosten. Isolatie heeft bijvoorbeeld veel invloed op het warmteverbruik en dat kan zelfs binnen hetzelfde type woning erg verschillen afhankelijk van hoeveel investeringen de eigenaar gedaan heeft.
  • Wat is de prijsplafondregeling?

   De Nederlandse overheid wil er in 2023 voor zorgen dat mensen niet in de problemen komen door de hoge energieprijzen. Met de energiebedrijven is afgesproken dat er een tijdelijk prijsplafond voor energie komt. Dat betekent dat energiebedrijven tot aan een bepaalde hoeveelheid (verbruiksplafond) niet meer dan een bepaald tarief (plafondtarief) in rekening zullen brengen. Dit geldt voor zowel gas, stroom en warmte. De overheid betaalt het verschil tussen het leveringstarief en het verbruiksplafondtarief aan de energiebedrijven.

   Voor warmte is het verbruiksplafond vastgesteld op 37 GJ en is het plafondtarief € 47,38 per GJ. Dit komt overeen met het verbruiksplafond van 1.200 m3 en een plafondtarief van € 1,45 per m3 voor gasverbruikers. Dus tot aan een verbruik tot en met 37 GJ betaalt de klant het plafondtarief. Voor al het verbruik boven de 37 GJ wordt het leveringstarief van de warmteleverancier in rekening gebracht.
   De prijsplafond regeling geldt voor kleinverbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW. Voor klanten zonder eigen aansluiting, bijvoorbeeld met blokverwarming, heeft de overheid een speciale regeling gemaakt. Hierover worden de klanten op de hoogte gebracht door hun verhuurder.
  • Levert de prijsplafondregeling een voordeel op voor warmteleveranciers?

   De warmteleveranciers hebben geen voordeel van de prijsplafondregeling. Ook de warmteleveranciers willen dat hun klanten zo min mogelijk last hebben van de hoge energieprijzen en hebben al hun systemen aangepast om de wens van de overheid te kunnen uitvoeren. Er worden door de overheid strenge controles uitgevoerd waarbij de warmteleveranciers, volgens strenge boekhoudkundige regels en met controle door een accountant, moeten aantonen dat al het ontvangen geld van de overheid bij de klanten terecht is gekomen. Daarnaast worden specifiek voor het jaar 2023 extra eisen gesteld aan het rendement bij warmteleveranciers (en marge bij leveranciers van gas en stroom).
  • Hoe stelt de ACM de maximumtarieven vast?

   De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gebruikt daarvoor een vaste rekenmethode. Er wordt gekeken naar de tarieven voor aardgas die de 10 grootste gasleveranciers gemiddeld rekenen, voor een standaard product met de looptijd van een jaar. Als de warmteprijs van het warmtebedrijf onder het ACM-maximumtarief ligt, is de conclusie dat warmte goedkoper is aardgas.

   Meer informatie over warmtetarieven op de website van de ACM.
  • Waarom zijn de maximale tarieven van de ACM zo hoog?

   Het maximumtarief dat de ACM vaststelt is volgens het niet-meer-dan-anders-principe (NMDA). Dat betekent dat een klant met een warmteaansluiting in een vergelijkbare situatie niet meer mag betalen dan een klant met een gasaansluiting. Dat was een goed model, toen de gasprijs nog laag was. Maar nu de aardgasprijs zo hoog is, is de ACM wettelijk verplicht ook dat hoge tarief als jaarlijks ijkpunt voor duurzame warmte pakken. Overigens is er geen wettelijke verplichting aan warmtebedrijven om ook dat hoge tarief te hanteren, je mag er altijd onder blijven. Het is wel goed om te weten dat de kostprijs van duurzame warmte toch ook rechtstreeks beïnvloed wordt door de hoogte van de aardgas en stroomprijzen.
  • Is een warmte vanuit een warmtenet duurder dan aardgas?

   In Nederland is de warmteprijs gekoppeld aan de aardgasprijs in de Warmtewet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar de maximale warmtetarieven op basis van het prijspeil van aardgas in december. De warmtebedrijven mogen vervolgens niet meer dan dit maximumtarief vragen, waardoor ze niet duurder kunnen zijn dan aardgas.
 • Vragen over de warmterekening

  Klanten van het warmtenet betalen maandelijks een voorschotbedrag. 1x per jaar ontvangen klanten een jaarafrekening.

  • Hoe werkt de warmterekening?

   Klanten van een warmtenet ontvangen jaarlijks een afrekening met het overzicht van het verbruik over het afgelopen jaar. Op basis daarvan wordt ingeschat wat het verbruik het komende jaar zal zijn.
   Daarna wordt maandelijks 1/12 deel via een voorschotbedrag in rekening gebracht. Elke maand ontvangen de klanten een overzicht van het verbruik in de afgelopen maand, zodat duidelijk zichtbaar is of de voorschotbedragen in de pas lopen met het bedrag dat is ingeschat. Dat voorkomt dat er aan het eind van de periode moet worden bijbetaald.
   Op het maandelijks overzicht is ook te zien wat het verbruik vorig jaar was en hoe het verbruik is in vergelijking met soortelijke woningen. Per woning zijn er uiteraard verschillen mogelijk die logisch zijn. Bijvoorbeeld het aantal mensen dat in een woning woont. Dat is een reden dat er bijvoorbeeld meer warmte wordt gebruikt voor douchen.
   Het staat klanten vrij om het voorschotbedrag naar boven of beneden bij te stellen. Sommige klanten vinden het prettig aan het eind van de periode iets terug te krijgen.
  • Hoe werkt het maandelijks voorschotbedrag?

   Het voorschotbedrag is gedurende de eerste 12 maanden gebaseerd op de vaste kosten van het warmtenet en het (variabele) verbruik van een gemiddeld gezin in een soortgelijk woningtype. Na het eerste jaar wordt voorshotbedrag afgestemd op het feitelijke verbruik. Het voorschotbedrag is elke maand gelijk: in de zomer en in de winter. Ook al verbruikt u in de winter meer dan in de zomer. Na 12 maanden ontvangt de klant een gespecificeerde jaarrekening, waarop zichtbaar is of de klant geld terugkrijgt of dat de klant moet bijbetalen.

   De tarieven voor warmte staan altijd vast, gedurende een kalenderjaar.
 • Vragen over storingen

  • Hoe werkt compensatie bij storing?

   Indien een collectieve storing niet binnen 8 uur kan worden verholpen, hebben particuliere klanten overeenkomstig de Warmtewet mogelijk recht op een vergoeding. Deze wettelijke vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak. Daarnaast hebben warmtebedrijven vrijstelling van het betalen van compensatie bij één grote storing per jaar, mits deze binnen 24 uur is opgelost.

   Op het moment dat u recht heeft op een compensatie ontvangt u daarover bericht van het warmtebedrijf.

   Lees hier voor meer informatie over compensatie bij storing
 • Algemene klantvragen

  • Kan ik de warmteafleverset overnemen?

   De warmteafleverset is eigendom van het warmtebedrijf. Voor service, onderhoud en vervanging betaalt u maandelijks een bedrijf via uw voorschot. De warmteafleverset kan geen eidendom van een klant worden. Het warmtebedrijf is verplicht de set in eigendom te houden om technische en veiligheidsredenen. Een slecht functionerende warmteafleverset kan gevolgen hebben voor de werking van het warmtenet.
  • Zijn de slimme warmtemeters vrij van meetfouten?

   Tot op heden zijn er bij slimme meters voor warmte geen meetfouten vastgesteld. Toch is ook een slimme meter 'techniek', en ook een slimme meter kan kapot gaan. Daarom wordt in een landelijke meterpool steeksproefsgewijs geijkt. De beschreven meetfouten door slimme meters gelden dus voor slimme gas- en elektriciteitsmeters, maar zijn bij slimme warmtemeters niet aan de orde.
 • Administratieve vragen

  • Kan ik een warmtecontract beëindigen?

   Ja, dat kan. Particuliere woningeigenaren die klant zijn van een warmtenet kunnen hun contract beëindigen en een woning laten afsluiten van het warmtenet. Het afsluiten van een warmtenet is niet gratis. Voor een offerte om af te sluiten kunt u contact opnemen met het warmtebedrijf. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks vast wat het maximale bedrag is dat warmtebedrijven voor afsluiting mogen rekenen. Klanten van het warmtenet zijn er daardoor zeker van dat ze niet onnodig teveel moeten betalen.

   Bij een collectieve aansluiting zoals een VvE of in het geval van verhuur, kunt u uw vraag hierover stellen aan het VvE-bestuur, of aan uw verhuurder.

Is je vraag niet beantwoord?

Contact opnemen