Vragen over onze warmtetarieven

Hoe worden de warmtetarieven berekend?

De hoogte van het warmtetarief hangt af van kosten met een opslag voor rendement dat nodig is om betrouwbare warmte te kunnen blijven leveren. Dit heet “kostprijsplus” De hoogte van het maximaal te behalen rendement wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) Het staat warmtebedrijven vrij een lagere prijs te berekenen.

Kan ik mijn warmtetarief vastzetten?

We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de Warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de tarieven meerdere jaren vast te zetten. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één jaar van kracht. Zo ben je er zeker van dat je het hele jaar hetzelfde tarief betaalt. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief tot het eind van het kalenderjaar onveranderd.

Kan een warmtebedrijf zomaar de tarieven verhogen?

Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen onze tarieven voor warmte. Deze blijven één kalenderjaar van kracht. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief het hele jaar ongewijzigd.

In uitzonderlijke situaties, zoals de energiecrisis van 2022, is het wettelijk toegestaan om de tarieven aan te passen, zolang het niet hoger wordt dan het ACM-maximumtarief.

Wat worden de kosten voor warmte per type woning?

Het verbruik – en daarmee de kosten – worden niet alleen bepaald door het type woning. Dit is altijd een combinatie van het gebruik en het type woning. Bij een nieuwe woning worden deze kosten ingeschat op basis van de eigenschappen van deze woning, zoals het type (rijtjeswoning of vrijstaand). Hoe langer een klant in dezelfde woning verblijft, hoe nauwkeuriger het te verwachten verbruik en daarmee de te verwachten kosten. Isolatie heeft bijvoorbeeld veel invloed op het warmteverbruik en dat kan zelfs binnen hetzelfde type woning erg verschillen afhankelijk van hoeveel investeringen de eigenaar gedaan heeft.

Vragen over prijsplafondregeling

Wat is de prijsplafondregeling?

De Nederlandse overheid wil er in 2023 voor zorgen dat mensen niet in de problemen komen door de hoge energieprijzen. Met de energiebedrijven is afgesproken dat er een tijdelijk prijsplafond voor energie komt. Dat betekent dat energiebedrijven tot aan een bepaalde hoeveelheid (verbruiksplafond) niet meer dan een bepaald tarief (plafondtarief) in rekening zullen brengen. Dit geldt voor zowel gas, stroom en warmte. De overheid betaalt het verschil tussen het leveringstarief en het verbruiksplafondtarief aan de energiebedrijven.

Voor warmte is het verbruiksplafond vastgesteld op 37 GJ en is het plafondtarief € 47,38 per GJ. Dit komt overeen met het verbruiksplafond van 1.200 m3 en een plafondtarief van € 1,45 per m3 voor gasverbruikers. Dus tot aan een verbruik tot en met 37 GJ betaalt de klant het plafondtarief. Voor al het verbruik boven de 37 GJ wordt het leveringstarief van de warmteleverancier in rekening gebracht.
De prijsplafond regeling geldt voor kleinverbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW. Voor klanten zonder eigen aansluiting, bijvoorbeeld met blokverwarming, heeft de overheid een speciale regeling gemaakt. Hierover worden de klanten op de hoogte gebracht door hun verhuurder.

Levert de prijsplafondregeling een voordeel op voor warmteleveranciers?

De warmteleveranciers hebben geen voordeel van de prijsplafondregeling. Ook de warmteleveranciers willen dat hun klanten zo min mogelijk last hebben van de hoge energieprijzen en hebben al hun systemen aangepast om de wens van de overheid te kunnen uitvoeren. Er worden door de overheid strenge controles uitgevoerd waarbij de warmteleveranciers, volgens strenge boekhoudkundige regels en met controle door een accountant, moeten aantonen dat al het ontvangen geld van de overheid bij de klanten terecht is gekomen. Daarnaast worden specifiek voor het jaar 2023 extra eisen gesteld aan het rendement bij warmteleveranciers (en marge bij leveranciers van gas en stroom).

Vragen over marktregulatie door de ACM

Hoe stelt de ACM de maximumtarieven vast?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gebruikt daarvoor een vaste rekenmethode. Er wordt gekeken naar de tarieven voor aardgas die de 10 grootste gasleveranciers gemiddeld rekenen, voor een standaard product met de looptijd van een jaar. Als de warmteprijs van het warmtebedrijf onder het ACM-maximumtarief ligt, is de conclusie dat warmte goedkoper is aardgas.

Meer informatie over warmtetarieven op de website van de ACM.

Waarom zijn de maximale tarieven van de ACM zo hoog?

Het maximumtarief dat de ACM vaststelt is volgens het niet-meer-dan-anders-principe (NMDA). Dat betekent dat een klant met een warmteaansluiting in een vergelijkbare situatie niet meer mag betalen dan een klant met een gasaansluiting. Dat was een goed model, toen de gasprijs nog laag was. Maar nu de aardgasprijs zo hoog is, is de ACM wettelijk verplicht ook dat hoge tarief als jaarlijks ijkpunt voor duurzame warmte pakken. Overigens is er geen wettelijke verplichting aan warmtebedrijven om ook dat hoge tarief te hanteren, je mag er altijd onder blijven. Het is wel goed om te weten dat de kostprijs van duurzame warmte toch ook rechtstreeks beïnvloed wordt door de hoogte van de aardgas en stroomprijzen.

Onze tarieven in vergelijking met aardgas/andere leveranciers

Is een warmte vanuit een warmtenet duurder dan aardgas?

In Nederland is de warmteprijs gekoppeld aan de aardgasprijs in de Warmtewet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar de maximale warmtetarieven op basis van het prijspeil van aardgas in december. De warmtebedrijven mogen vervolgens niet meer dan dit maximumtarief vragen, waardoor ze niet duurder kunnen zijn dan aardgas.